Nemat Law Firm

دفتر وکالت ساسان نعمت بخش

زمین، املاک و ساختمان سازی

تجارت  و بازرگانی

مهاجرت به آمریکا

وصیت نامه

دفتر وکالت ساسان نعمت بخش مشاور، مدافع و حامی‌ شما در هنگام نیاز‌های حقوقی


مهاجرت به آمریکا

اقامت موقت  

اقامت دائم

ویزا از طریقه سرمایه‌گذاری 

استعداد ویژه

امور دانشجویی 


تجارت  و بازرگانی

تاسیس شرکت و توافقنامه عملیاتی

نوشتن و مرور عهدنامه 

خرید و فروش سهم 

اختلاف نظر میان شرکا

دفاع از شرکت در دادگاه

میانجی


زمین، املاک و ساختمان سازی

   زمین ، املاک ، ساختمان سازی و مشارکت 

خرید و فروش 

تغییر کاربری زمین 

مکانیک لین 

دفاع در دادگاه 

وصول کمیسیون 

میانجی

 

ساسان نعمت بخش دارای دکترای حقوق از دانشگاه جورجیا استیت و دارای اجازه وکالت و میانجی (حلّ فصل ) از دیوان عدالت ایالت جورجیا

افتخار بنده ارزش آفرینی برای هموطنان عزیزم می‌باشد